วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คนกรุงกว่าครึ่งชำระบัตรเครดิตแค่ขั้นต่ำ

เอแบคโพล เผย พฤติกรรมคนเมืองเกินครึ่งนิยมถือบัตรรูดปื๊ด 2 ใบขึ้นไป และมักใช้ควบคู่กับบัตรเงินสด
โดยเฉพาะกลุ่ม "เจนบี" และผู้ถือบัตรครึ่งหนึ่งเลือกชำระยอดใช้บัตรในอัตราขั้นต่ำเท่านั้น
(25ก.ย.56) น.ส.ปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนเมือง" ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,205 ตัวอย่าง
พบว่าตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 52.5 ระบุจัดสรรรายรับ รายจ่ายแต่ละเดือนไปกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะที่ร้อยละ 29.9 ใช้เงินเดือนชำระหนี้สิน และร้อยละ 17.6 เก็บเป็นเงินออม

อย่างไร ก็ตาม เมื่อสอบถามถึงการใช้บัตรเครดิต พบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.4 มีการถือบัตรเครดิต 2 ใบขึ้นไป และตัวอย่างร้อยละ 88.2 มักใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรสินเชื่อเงินสด
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-33 ปี หรือ Generation Y เป็นกลุ่มที่ใช้บัตรเครดิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.7 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 40-60 ปี หรือ Generation B เป็นกลุ่มที่มีการใช้บัตรเครดิตควบคู่กับสินเชื่อเงินสดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ
โดยคิดเป็นร้อยละ 52.9 ส่วนการชำระหนี้บัตรเครดิต พบว่าผู้ถือบัตรครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50.4 เลือกชำระยอดบัตรเครดิตในอัตราขั้นต่ำเท่านั้น

น.ส.ปภาดา กล่าวว่า ปัจจุบันคนเมืองมีความนิยมใช้บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Y โดยมักจะใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรสินเชื่อเงินสด ซึ่งปัจจุบันธนาคาร และสถาบันการเงิน
มักร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ในการจัดส่งเสริมการขายขึ้น สำหรับลูกค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต มากกว่าการใช้เงินสด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาระหนี้สินได้

คนกรุงกว่าครึ่งชำระบัตรเครดิตแค่ขั้นต่ำ

เอแบคโพล เผย พฤติกรรมคนเมืองเกินครึ่งนิยมถือบัตรรูดปื๊ด 2 ใบขึ้นไป และมักใช้ควบคู่กับบัตรเงินสด
โดยเฉพาะกลุ่ม "เจนบี" และผู้ถือบัตรครึ่งหนึ่งเลือกชำระยอดใช้บัตรในอัตราขั้นต่ำเท่านั้น
(25ก.ย.56) น.ส.ปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนเมือง" ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,205 ตัวอย่าง
พบว่าตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 52.5 ระบุจัดสรรรายรับ รายจ่ายแต่ละเดือนไปกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะที่ร้อยละ 29.9 ใช้เงินเดือนชำระหนี้สิน และร้อยละ 17.6 เก็บเป็นเงินออม

อย่างไร ก็ตาม เมื่อสอบถามถึงการใช้บัตรเครดิต พบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.4 มีการถือบัตรเครดิต 2 ใบขึ้นไป และตัวอย่างร้อยละ 88.2 มักใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรสินเชื่อเงินสด
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-33 ปี หรือ Generation Y เป็นกลุ่มที่ใช้บัตรเครดิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.7 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 40-60 ปี หรือ Generation B เป็นกลุ่มที่มีการใช้บัตรเครดิตควบคู่กับสินเชื่อเงินสดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ
โดยคิดเป็นร้อยละ 52.9 ส่วนการชำระหนี้บัตรเครดิต พบว่าผู้ถือบัตรครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50.4 เลือกชำระยอดบัตรเครดิตในอัตราขั้นต่ำเท่านั้น

น.ส.ปภาดา กล่าวว่า ปัจจุบันคนเมืองมีความนิยมใช้บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Y โดยมักจะใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรสินเชื่อเงินสด ซึ่งปัจจุบันธนาคาร และสถาบันการเงิน
มักร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ในการจัดส่งเสริมการขายขึ้น สำหรับลูกค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต มากกว่าการใช้เงินสด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาระหนี้สินได้

คนกรุงกว่าครึ่งชำระบัตรเครดิตแค่ขั้นต่ำ

เอแบคโพล เผย พฤติกรรมคนเมืองเกินครึ่งนิยมถือบัตรรูดปื๊ด 2 ใบขึ้นไป และมักใช้ควบคู่กับบัตรเงินสด
โดยเฉพาะกลุ่ม "เจนบี" และผู้ถือบัตรครึ่งหนึ่งเลือกชำระยอดใช้บัตรในอัตราขั้นต่ำเท่านั้น
(25ก.ย.56) น.ส.ปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนเมือง" ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,205 ตัวอย่าง
พบว่าตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 52.5 ระบุจัดสรรรายรับ รายจ่ายแต่ละเดือนไปกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะที่ร้อยละ 29.9 ใช้เงินเดือนชำระหนี้สิน และร้อยละ 17.6 เก็บเป็นเงินออม

อย่างไร ก็ตาม เมื่อสอบถามถึงการใช้บัตรเครดิต พบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.4 มีการถือบัตรเครดิต 2 ใบขึ้นไป และตัวอย่างร้อยละ 88.2 มักใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรสินเชื่อเงินสด
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-33 ปี หรือ Generation Y เป็นกลุ่มที่ใช้บัตรเครดิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.7 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 40-60 ปี หรือ Generation B เป็นกลุ่มที่มีการใช้บัตรเครดิตควบคู่กับสินเชื่อเงินสดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ
โดยคิดเป็นร้อยละ 52.9 ส่วนการชำระหนี้บัตรเครดิต พบว่าผู้ถือบัตรครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50.4 เลือกชำระยอดบัตรเครดิตในอัตราขั้นต่ำเท่านั้น

น.ส.ปภาดา กล่าวว่า ปัจจุบันคนเมืองมีความนิยมใช้บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Y โดยมักจะใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรสินเชื่อเงินสด ซึ่งปัจจุบันธนาคาร และสถาบันการเงิน
มักร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ในการจัดส่งเสริมการขายขึ้น สำหรับลูกค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต มากกว่าการใช้เงินสด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาระหนี้สินได้

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556


สินเชื่อบุคคล ซิตี้ citi

รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
สินเชื่อบุคคล CIMB

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทสินเชื่อบุคคล กรุงศรีสไมล์แคช

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทสินเชื่อบุคคล UOB

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท


สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ทิสโก้ Tisco 
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่าง โอนหนี้

ติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัคร สินเชื่อซิตี้ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445
โอนหนี้
ตารางเปรียบเทียบก่อนและหลังบริการโอนหนี้ ด้วยสินเชื่อเพื่อโอนหนี้

กรณีที่ 1 โอนหนี้ สินเชื่อ

ตัวอย่างสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้
 
ตัวอย่างลูกค้าเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน ภาระลูกค้า
ก่อนโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิด A 100,000   10% 10,000
บัตรเครดิด B   60,000 10% 6,000 
บัตรเครดิด C40,00010% 4,000 
รวมภาระ    3    ใบ  200,000  10% 20,000 
ลูกค้าเงินเดือน 20,000 บาท แต่มีภาระหนีที่ต้องจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท   ดังนั้นภาระลูกค้า 100 % ทำให้ทำธุรกรรมอย่างอื่นยาก เพราะภาระหนี้เกินรายได้     ลูกค้าสมัคร สินเชื่อโอนหนี้เข้ามาอนุมัติวงเงิน 100,000 บาทเพื่อมาชำระบัตรเครดิต B,C
(โดยที่บ้ตร บัตรเดคดิด B,C ยังใช้ได้ตามปกติ)

 ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกค้าเป็น
หลังโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
วงเงินอนุมัติ100,000   3,097/48 เดือน3,097
บัตรเครดิด A   100,00010% 10,000 
รวมภาระ    2   ใบ  200,000  จ่ายต่อเดือน13,097
ลูกค้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจาก 20,000 บาทลดลงเหลือ 13,097 บาท  ลดภาระหนี้ลดลงเหลือ 65.49 ทำให้สถานะทางการเงินของเราและเครดิดบูโรดีขั้น
 
กรณีที่ 2 โอนหนี้ 
ตัวอย่างสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้
ตัวอย่างลูกค้าเงินเดือน 50,000 บาท/เดือน ภาระลูกค้า

ก่อนโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิด A 200,000   10% 20,000
สินเชื่อ  B   100,000 5,287/24 เดือน5,287 
บัตรเครดิด C200,00010% 20,000 
รวมภาระ    3    ใบ  500,000  จ่ายต่อเดือน45,287 
ลูกค้าเงินเดือน 50,000 บาท แต่มีภาระหนีที่ต้องจ่ายต่อเดือน 45,287 บาท  ดังนั้นภาระลูกค้า 90.57 % ทำให้ทำธุรกรรมอย่างอื่นยาก เพราะภาระหนี้สูง ลูกค้าสมัคร สินเชื่อโอนหนี้เข้ามาอนุมัติวงเงิน 250,000 บาทเพื่อมาชำระบัตรเครดิต A,C
(โดยที่บ้ตร บัตรเดคดิด A,Cยังใช้ได้ตามปกติ)
 
ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกค้าเป็น

หลังโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
วงเงินอนุมัติ 250,000   7,475/48 เดือน7,475
สินเชื่อ  B    100,000 5,287/24 เดือน 5,287 
บัตรเครดิด C150,00010% 15,000 
รวมภาระ    3    ใบ  500,000  จ่ายต่อเดือน 27,762 
ลูกค้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจาก 50,000 บาทลดลงเหลือ 27,762 บาท
ลดภาระหนี้ลดลงเหลือ 55.52%  ทำให้สถานะทางการเงินของเราและเครดิดบูโรดีขั้น


ติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัคร สินเชื่อซิตี้ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445

โอนหนี้ กับสินเชื่อซิตี้ Citi

บริการให้คำแนะนำปรึกษาทางการเงินและการบริหารจัดการภาระหนี้และการโอนหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้สินเชื่ออย่างฉลาดและเหมาะสมมากขึ้น โดย 

สินเชื่อซิตี้ Citi จะช่วยให้ลูกค้าจัดสมดุลในการใช้ชีวิตและการจัดการภาระหนี้ได้อย่างลงตัวมากขึ้น การรวมภาระหนี้และการโอนยอดค้างชำระก็เป็นบริการหนึ่งที่ให้ลูกค้าได้รับระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้นและยอดชำระที่ต่ำลง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าบริหารรายรับ-รายจ่าย ได้ คล่องตัวมากขึ้น


ติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัคร สินเชื่อซิตี้ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445


สาขา Citi ซิตี้ สินเชื่อ


สาขา Citi  ซิตี้ สินเชื่อ

Citi สาขา พระโขนงCiti สาขา วงเวียนใหญ่ 
Citi สาขา สีลม
Citi สาขา นครปฐม
Citi สาขา เมเจอร์ปิ่นเกล้า
Citiสาขา นนทบุรี
Citi สาขา บางใหญ่
Citi สาขา แจ้งวัฒนะ
Citiสาขา ฟิวเจอร์รังสิต
Citi สาขา ชลบุรี
Citi สาขา ศรีราชา
Citie สาขา พัทยา
Citi สาขา ระยอง
Citi สาขา โคราช
Citi สาขา นครสวรรค์
Citiสาขา เมเจอร์เอเวนิว
Citi สาขา เอสพานาด
Citi สาขา พาราไดซ์ พาร์ค
Citi สาขา เมกกะบางนา
Citiสาขา รามอินทรา กม.8
Citiสาขา มหาชัย
Citi สาขา บางกอกใหญ่
Citi สาขา เชียงใหม่
Citiสาขา เชียงใหม่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตCiti สาขา อยุธยา
Citi สาขา สระบุรี
Citi สาขา ขอนแก่น
Citi สาขาอุดรธานี